Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Białostocka

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40, art. 50, art. 54 ust 2 i art. 55 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium oraz udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czarnej Białostockiej uchwały: Nr XLI/296/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Białostocka, uchwalonego uchwałą Nr XXIII/140/2000 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 maja 2000 r., zmienionego uchwałą Nr XLIX/383/06 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 października 2006 r. oraz uchwałą Nr IV/14/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 19 stycznia 2015 r. Zmiana studium obejmie wprowadzenie zmian dotyczących przeznaczenia: terenów oczyszczalni ścieków przewidzianej do likwidacji oraz terenów przylegających do cmentarza przy ul. Kościelnej. Ponadto, w związku z aktualną sytuacją ekonomiczną i gospodarczą należy wprowadzić jednostkowe zmiany w zakresie wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, produkcyjną, czy handlowo-usługową.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionych zmian studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 06 czerwca 2018 roku:

  • na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16‑020 Czarna Białostocka, Kancelaria podawcza pokój nr 101,
  • ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu pok. Nr 111),
  • drogą elektroniczną na adres: um@czarnabialostocka.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Czarnej Białostockiej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2018-05-15

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2018-05-15

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2018-05-15