Obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.6730.13.2018

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek złożony przez firmę „Dak-Pol” Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Tartacznej 7, 16-020 Czarna Białostocka, reprezentowaną przez pełnomocnika Krzysztofa Szerszenia w dniu 12 kwietnia 2018 r., w dniu 25 maja 2018 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy znak: GP.6730.13.2018 dla inwestycji polegającej na budowie hali tartacznej i innych obiektów będących częścią składową tartaku, ścian oporowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przewidzianej do realizacji na działkach numer ew. 915/52 i 915/7, położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka.

Z treścią powyższej decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, pok. nr 111, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a o decyzji, która podlega zaskarżeniu, na wniosek strony organ, który wydał decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Czarnej Białostockiej w terminie: dla wnioskodawcy – 14 dni od daty otrzymania decyzji, dla pozostałych stron – 14 dni od dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

W trakcie biegu do terminu odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Abramowicz

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Beata Abramowicz

Data modyfikacji: 2018-05-25

Opublikował: Beata Abramowicz

Data publikacji: 2018-05-25