Obwieszczenie o wydanych postanowieniach GP.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam

o postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.1.2018, na przedsięwzięcie pn.: budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV, dwóch stacji transformatorowych Sn/nN, sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4kV oraz sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 75, 76, 61/1 i 62/10 położonych w obrębie geodezyjnym Kosmaty Borek oraz na działkach o nr ew.: 112/1, 84/6, 83/1, 114/7, 148/1, 75/3, 83/5, 114/5, 114/4, 9/3, 10/1, 10/7 i 31/5 położonych w obrębie geodezyjnym Oleszkowo, gm. Czarna Białostocka, wydanych przez:

  • Starostę Powiatu Białostockiego – postanowienie z dnia 22 marca 2018 r., znak: GKNIII.6124.13.12.2018, uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku – postanowienie z dnia 14 marca 2018 r., znak: ZS.224.79.2018.MB o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie z dnia 16 marca 2018 r., znak: BI.ZZI.2.521.261.2018.WA o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

          W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią postanowień i z innymi aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, pok. nr 111, od dnia 03.04.2018 r. do dnia 17.04.2018 r.

Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2018-04-03

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2018-04-03

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2018-04-03