Obwieszczenie o wydanych postanowieniach GP.6733.20.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam

o postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.20.2017, na przedsięwzięcie pn.: modernizacja napowietrznej linii SN Polanka – Pierekały, stacji transformatorowych oraz linii napowietrznych nN wraz z przyłączami, przewidziana do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 143, 239/7, 126, 239/5, 1583/7, 1583/8, 229/26, 229/8, 229/9, 1581/3, 1581/4, 1587, 1594/2, 1594/3, 1594/4, 1594/6 i 1594/18, położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, wydanych przez:

  • Starostę Powiatu Białostockiego – postanowienie z dnia 12.12.2017 r., znak: GKNIII.6124.12.56.2017, uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku – postanowienie z dnia 15.12.2017 r., znak: ZS.224.321.2017 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

          W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią postanowień i z innymi aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111, od dnia 27.12.2017 r. do dnia 10.01.2018 r.

Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2017-12-27

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2017-12-27

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2017-12-27