Obwieszczenie o wydanym postanowieniu GP.6733.19.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam,

o postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.19.2017, na przedsięwzięcie pn.: budowa linii napowietrzno-kablowej SN-15kV, przewidziana do realizacji na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 59/7, 59/3 i 179/2, położonych w obrębie geodezyjnym Łapczyn, gm. Czarna Białostocka, wydanym przez:

  • Starostę Powiatu Białostockiego – postanowienie z dnia 22 listopada 2017 r., znak: GKNIII.6124.12.54.2017 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia i z innymi aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111, od dnia 08.12.2017 r. do dnia 22.12.2017 r.

Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2017-12-08

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2017-12-08

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2017-12-08