Obwieszczenie przed wydaniem decyzji GP.6733.10.2017

 Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z toczącym się na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z siedzibą przy ul. Elektrycznej 13, 15‑950 Białystok, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Kazimierza Piłata, ul. Rydlówka 5, bud. A, lok. 213, 30-363 Kraków, postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn. przebudowa istniejących napowietrznych stanowisk zespołów uziemiających 15 kV i budowa kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych ze stanowisk zespołów uziemiających 15 kV na stacji elektroenergetycznej 110/15 kV, przewidziana do realizacji na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 448/1 i 449/1, położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka,

zawiadamiam,

iż w przedmiotowej sprawie zebrano wszystkie niezbędne materiały przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.

          W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111, w terminie do dnia 25.08.2017 r.

Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2017-08-11

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2017-08-11

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2017-08-11