Obwieszczenie przed wydaniem decyzji GP.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z toczącym się na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20‑340 Lublin w imieniu i na rzecz której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z siedzibą przy ul. Elektrycznej 13, 15-950 Białystok, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Grzegorza Kapłańskiego, postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: pn. przebudowa i budowa linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową relacji GPZ1 Białystok – Czarna Białostocka – Polanka, polegająca na: wymianie istniejących słupów jednotorowych na nowe słupy jednotorowe na odcinku od słupa nr 21A do słupa nr 19/1 oraz od słupa 19/1 do stacji Wasilków, wymianie istniejących słupów jednotorowych na nowe słupy dwutorowe na odcinku od słupa nr 19/1 do stacji Polanka oraz na wymianie istniejących przewodów fazowych i odgromowych na nowe wraz z dobudową drugiego toru linii napowietrznej 110 kV na odcinku od słupa nr 19/1 do stacji Polanka, przewidziane do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 83/1, 83/2, 111, 239/11, 239/13, 239/15, 229/24, 229/25, 229/12, 63, 80, 99, 220/4, 220/7, 229/26, 229/28, 229/29, 229/30, 220/6, 229/15, 239/7, 229/10, 1587, 1581/7, 1583/7, 229/18, 229/19, 239/12, 94, 67/1, 67/2, 66/1, 73/3, 74/2, 74/3, 74/4 i 82/2, położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka,

zawiadamiam,

iż w przedmiotowej sprawie zebrano wszystkie niezbędne materiały przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.

          W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią postanowień i z innymi aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, w pokoju nr 111, w terminie od dnia 16 stycznia 2018 r. do dnia 30 stycznia 2018 r.

Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Flisak

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Urszula Flisak

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Urszula Flisak

Data publikacji: 2018-01-16