Obwieszczenie w sprawiepodjęcia postępowania GP.6733.14.2017

OBWIESZCZENIE

w sprawie podjęcia postępowania

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 24 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam, że dnia 14 czerwca 2019 r. podjęto postępowanie administracyjne, wszczęte w dniu 14 sierpnia 2017 r. wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin w imieniu i na rzecz której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z siedzibą przy ul. Elektrycznej 13, 15-950 Białystok, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Grzegorza Kapłańskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: przebudowa i budowa linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową relacji GPZ1 Białystok – Czarna Białostocka – Polanka, polegająca na: wymianie istniejących słupów jednotorowych na nowe słupy jednotorowe na odcinku od słupa nr 21A do słupa nr 19/1 oraz od słupa 19/1 do stacji Wasilków, wymianie istniejących słupów jednotorowych na nowe słupy dwutorowe na odcinku od słupa nr 19/1 do stacji Polanka oraz na wymianie istniejących przewodów fazowych i odgromowych na nowe wraz z dobudową drugiego toru linii napowietrznej 110 kV na odcinku od słupa nr 19/1 do stacji Polanka, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 30/3, 30/5, 31/3 i 31/5 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 111 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2019-06-18

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2019-06-18

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2019-06-18