Wybory ławników

WYBORY ŁAWNIKÓW

Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku zwrócił się do Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej o wybranie ławników na kadencję 2012-2015 r. do:

1)      Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania:

a)      w sprawach cywilnych – 4 ławników,

b)      w sprawach karnych – 2 ławników,

2)      Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania:

a)      w sprawach rodzinnych – 2 ławników.


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają, w głosowaniu tajnym, rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

 

Zgodnie z postanowieniami wyżej cytowanej ustawy:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)   jest nieskazitelnego charakteru,

3)   ukończył 30 lat,

4)   jest zatrudniony lub zamieszkuje, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)   nie przekroczył 70 lat,

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)   duchowni,

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)   radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe , organizacje pracodawców oraz inne organizacje inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście,
o której mowa w § 4.

§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty
za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu
lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Druki kart zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2, pok. 12 lub w sekretariacie pok. 8 oraz za pośrednictwem Internetu na stronach, oznaczonych www.ms.gov.pl lub http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne.

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać do Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej,
za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 2, pok. 8
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30), w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2011-06-21

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-04-21

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2011-06-21