Zawiadomienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Remoncie dróg powiatowych Nr 2299B – ul. Piłsudskiego i Nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej”.

Czarna Białostocka, dn. 31 maja 2023 roku

 RI.6220.4.2023

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie z art. 10 §1 i 49 k.p.a. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Remoncie dróg powiatowych Nr 2299B – ul. Piłsudskiego i Nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej”, w związku z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, z dnia 23 marca 2023 r. (data wpływu: 27.03.2023 r.).

W związku z powyższym informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, w pokoju Nr 202, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 k.p.a. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2023-05-31

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2023-05-31

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2023-05-31