Statuty Sołectw

UCHWAŁA NR V/49/03

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw.


Na podstawie art. 35 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591,  Nr 23 z 2002 r.  poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806) uchwala się,  co następuje:

§ 1. Uchwala się statuty następujących sołectw: Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska, Czarna Wieś Kościelna, Jezierzysk, Karczmisko, Klimki, Kosmaty Borek, Łapczyn, Machnacz, Niemczyn, Ogóły, Oleszkowo, Ruda Rzeczka, Wólka Ratowiecka, Zamczysk, Zdroje, Złota Wieś stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/35/99 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Latała

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

 Brzozówka Koronna

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Brzozówka Koronna wchodzi wieś Brzozówka Koronna.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 190.1ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.


Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

2. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

1. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

1. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

1. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

1. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapę pominięto


Załącznik Nr 2

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

 Brzozówka Ziemiańska

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Brzozówka Ziemiańska wchodzi wieś Brzozówka Ziemiańska i Brzozówka Strzelecka.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 368.0ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

1. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

2. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

2. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapkę Pominięto

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Czarna Wieś kościelna

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Czarna Wieś Kościelna wchodzi wieś Czarna Wieś Kościelna.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 495.3ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

2. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

1. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

1. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

1. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

1. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapkę pominięto

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

JEZIERZYSK

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Jezierzysk wchodzi wieś Jezierzysk i Osierodek.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 395.3ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

1. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

2. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

2. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapki pominięto

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Karczmisko

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Karczmisko wchodzi wieś Karczmisko.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 126.9ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

2. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

1. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

1. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

1. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

1. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapki Pominięto

 


Załącznik Nr 6

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Klimki

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Klimki wchodzi wieś Klimki i Dworzysk.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 124.5ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

1. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

2. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

2. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapki Pominięto

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Kosmaty Borek

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Kosmaty Borek wchodzi wieś Kosmaty Borek.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

2. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

1. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

1. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

1. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

1. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapkę pominięto

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Łapczyn

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Łapczyn wchodzi wieś Łapczyn.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

1. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

2. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

2. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapkę pominięto

 

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Machnacz

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Machnacz wchodzi wieś Machnacz.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 35.9 ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.


Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

2. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

1. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

1. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

1. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

1. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapkę pominięto

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Niemczyn

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Niemczyn wchodzi wieś Niemczyn i Podniemczym.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 417.4 ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

1. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

2. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

2. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapkę pominięto


Załącznik Nr 11

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Ogóły

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Ogóły wchodzi wieś ogóły i Burczak.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 47.0 ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

2. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

1. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

1. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

1. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

1. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapkę pominięto

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Oleszkowo

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Oleszkowo wchodzi wieś Oleszkowo, Chmielnik i Lacka Buda.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 278.0 ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

1. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

2. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

2. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapkę pominięto

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Ruda Rzeczka

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Ruda Rzeczka wchodzi wieś Ruda Rzeczka, Złotoria.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 219.5 ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

2. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

1. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

1. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

1. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

1. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapkę pominięto

Załącznik Nr 14

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Wólka Ratowiecka

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Wólka Ratowiecka wchodzi wieś Wólka Ratowiecka, Ratowiec i Podratowiec.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 190.1ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.


Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

1. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

2. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

2. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapkę pominięto

Załącznik Nr 15

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Zamczysk

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Zamczysk wchodzi wieś Zamczysk i Podzamczysk.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 161.0 ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

2. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

1. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

1. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

1. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

1. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapkę pominięto


ZałącznikNr 16

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Zdroje

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Zdroje wchodzi wieś Zdroje.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 514.0 ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

1. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

2. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

2. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapkę pominięto

 

Załącznik Nr 17

do uchwały Nr V/49/03

Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

 

STATUT SOŁECTWA

Złota Wieś

Rozdział I

Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. W skład sołectwa Złota Wieś wchodzi wieś Złota Wieś.

§ 2. Sołectwo położone jest w gminie Czarna Białostocka. Obejmuje obszar 90.1 ha.

§ 3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie statutu.

§ 4. Sołectwo posiada zdolność sądową i procesową.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 5. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy ;

2) sołtys - organ wykonawczy.

1. Sołtysa wspomaga w jego działalności rada sołecka.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział III

Kompetencje zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice.

2. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności zmian granic sołectwa i gminy, planów zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej sołectw;

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej ;

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi) przekazanymi do korzystania przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miejskiej ;

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej ;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z przepisami prawa ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i budżetu gminy) ;

7) uchwalanie projektu statutu sołectwa.

Rozdział IV

Kompetencje sołtysa.

§ 7. 1. Kompetencje sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ;

3) przewodniczenie radzie sołeckiej ;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa ;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania, akceptowania dokumentów z tym związanych ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wnioski o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności ;

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa ;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie ;

9) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy ;

10) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

Rozdział V

Rada sołecka.

§ 8. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa ;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa ;

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców ;

5) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznej projektów uchwał Burmistrza w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

6) Rada sołecka może organizować prace i roboty, z wyjątkiem tych przy których wykonaniu niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

Rozdział VI

Zasady zwoływania i przebieg zebrania wiejskiego.

§ 9. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 10. W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.

§ 11. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim minimum uprawnionych do głosowania.

§ 12. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, mającym stałe miejsce zamieszkania na jego terenie.

§ 13. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa Rada Miejska.

§ 14. Rada Miejska przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa.

§ 15. Rada Miejska upoważnia organy sołectwa - każdy według jego kompetencji do :

1) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów ;

2) dysponowania datacjami i przychodami własnymi sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności, o której mowa w pkt 1 oraz dotacji z budżetu gminy przeznaczonymi na potrzeby sołectwa.

§ 16. Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 17. 1. Niezależnie od organów zewnętrznych, kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik gminy.

2. Rada Miejska może uchylić każde rozstrzygnięcie organu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Mapkę pominięto

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lulkiewicz

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2009-06-15

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-15