Wybory ławników 2019

WYBORY ŁAWNIKÓW

Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych

 

W 2019 r. kończy się kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miejska w Czarnej Białostockiej w roku 2015. W związku z tym rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników kadencji 2020- 2023.

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku zwrócił się do Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej o wybranie ławników na kadencję 2020-2023 r. do:

Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania:

a) w sprawach cywilnych – 2 ławników,

b) w sprawach karnych – 2 ławników,

Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania:

a) sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 1 ławnik.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

Wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019 r. poz. 52 ze zm.):

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, tj. po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Druki kart zgłoszeń oraz druki pomocnicze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, pok. 107 lub w Kancelarii urzędu pok. 101, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy (https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/wybory-lawnikow/). Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 713 13 65.

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać do Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, pok. 101 (Kancelaria) w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz

Data wytworzenia: 2019-06-04

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Modyfikujący: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2019-06-04

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2019-06-04