Wybory ławników 2023

WYBORY ŁAWNIKÓW

Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych

W 2023 r. upływa kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miejską w Czarnej Białostockiej w roku 2019. W związku z tym rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników kadencji 2024- 2027.

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku zwrócił się do Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej o wybranie ławników na kadencję 2024-2027 r. do:

1. Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania:

   a) w sprawach cywilnych – 2 ławników,

   b) w sprawach karnych – 2 ławników,

2. Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania:

   a) w sprawach rodzinnych – 1 ławnika,

     b) w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 1 ławnika

  Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.).

  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • jest nieskazitelnego charakteru;
  • ukończył 30 lat;
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  • nie przekroczył 70 lat;
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  Ławnikami nie mogą być:

  • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
  • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
  • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  • duchowni;
  • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  • funkcjonariusze Służby Więziennej;
  • radni gminy, powiatu i województwa.

  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

  Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

  Wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 r. poz. 217 z późn. zm.):

  • 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
   o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
   a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
   o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
  • 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
  • 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
  • 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
  • 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście,
   o której mowa w § 4.
  • 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
  • 7a. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
  • 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

  Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po upływie terminu, tj. po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

  Druki kart zgłoszeń oraz druki pomocnicze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, w zakładce „Wybory ławników”:  http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/wybory-lawnikow/, a także w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, w pok. 107 lub kancelarii podawczej urzędu (parter - pok. 101). Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 713 13 65.

  Wymagane dokumenty (zgłoszenia i załączniki) należy składać do Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dotyczy wyborów ławników sądowych”: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, w kancelarii podawczej (parter - pok. 101), w godzinach pracy urzędu, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, tak aby wpłynęły przed dniem 30 czerwca 2023 r.

   

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

  Wytwarzający/odpowiadający: Beata Szuchnicka

  Data wytworzenia: 2023-05-25

  Wprowadzający: Beata Szuchnicka

  Data modyfikacji: 2023-05-25

  Opublikował: Beata Szuchnicka

  Data publikacji: 2023-05-25