Jednostki pomocnicze gminy

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej;

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

 

Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy;

2) Sołtys - organ wykonawczy.

Sołtysa wspomaga w jego działalności Rada Sołecka.

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat począwszy od dnia wyborów i kończy się z momentem wyboru nowych organów Sołectwa.

 

Na terenie Gminy Czarna Białostocka jest 17 sołectw:

 • Brzozówka Koronna – obejmująca wieś Brzozówka Koronna;
 • Brzozówka Ziemiańska – obejmująca wsie: Brzozówka Ziemiańska i Brzozówka Strzelecka;
 • Czarna Wieś Kościelna – obejmująca wieś Czarna Wieś Kościelna;
 • Jezierzysk – obejmujący wsie: Jezierzysk i Osierodek;
 • Karczmisko – obejmujące wieś Karczmisko;
 • Klimki – obejmujące wsie: Klimki i Dworzysk;
 • Kosmaty Borek – obejmujący wieś Kosmaty Borek;
 • Łapczyn – obejmujący wieś Łapczyn;
 • Machnacz – obejmujący wieś Machnacz;
 • Niemczyn – obejmujący wsie: Niemczyn i Podniemczyn;
 • Ogóły – obejmujące wsie: Ogóły i Burczak;
 • Oleszkowo – obejmujące wsie: Oleszkowo, Chmielnik i Lacka Buda;
 • Ruda Rzeczka – obejmująca wsie: Ruda Rzeczka, Złotoria i Krzyżyki;
 • Wólka Ratowiecka – obejmująca wsie: Wólka Ratowiecka, Ratowiec i Podratowiec;
 • Zamczysk – obejmujący wsie: Zamczysk i Podzamczysk;
 • Zdroje – obejmujące wieś Zdroje;
 • Złota Wieś – obejmująca wieś Złota Wieś.

W sołectwach Gminy Czarna Białostocka, w obecnej kadencji funkcje sołtysów pełnią:

Lp.

Sołectwo:

Data wyboru:

Wybrani Sołtysi:

1

Brzozówka Koronna

25.04.2019

Jan Sokołowski

2

Brzozówka Ziemiańska

25.04.2019

Anna Szkiłądź

3

Czarna Wieś Kościelna

07.04.2019

Adrian Zubielik

4

Jezierzysk

24.04.2019

Witold Siedlecki

5

Karczmisko

23.04.2019

Barbara Kozłowska

6

Klimki

1) 05.04.2019

1) nie dokonano wyboru (brak kandydatów)                                     

2) 22.05.2019

2) nie dokonano wyboru (brak kandydatów)

3) 23.08.2020

Beata Ryżewska

7

Kosmaty Borek

1) 09.05.2019

1) nie dokonano wyboru (brak kandydatów)                                                

2) 23.05.2019

2) nie dokonano wyboru (brak kandydatów)

3) 23.08.2020

3) wyborów nie przeprowadzono ze względu na nieobecność mieszkańców

8

Łapczyn

26.04.2019

Marek Święcicki

9

Machnacz

09.04.2019

Marianna Radulska

10

Niemczyn

08.05.2019

Ewa Kumpiak

11

Ogóły

07.04.2019

Joanna Wilczewska

12

Oleszkowo

12.04.2019

Magdalena Matejczyk - Miastkowska

13

Ruda Rzeczka

06.05.2019

Joanna Wilczewska - Kamińska

14

Wólka Ratowiecka

10.04.2019

Anna Kropielnicka

15

Zamczysk

06.04.2019

Agnieszka Hryniewicka

16

Zdroje

07.05.2019

Karolina Stupak

17

Złota Wieś

11.04.2019

Jan Woroniecki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz

Data wytworzenia: 2020-09-01

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Modyfikujący: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2020-09-01

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2020-09-01