Jednostki pomocnicze gminy

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej;

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

 

Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy;

2) Sołtys - organ wykonawczy.

Sołtysa wspomaga w jego działalności Rada Sołecka.

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat począwszy od dnia wyborów i kończy się z momentem wyboru nowych organów Sołectwa.

 

Na terenie Gminy Czarna Białostocka jest 17 sołectw:

 • Brzozówka Koronna – obejmująca wieś Brzozówka Koronna;
 • Brzozówka Ziemiańska – obejmująca wsie: Brzozówka Ziemiańska i Brzozówka Strzelecka;
 • Czarna Wieś Kościelna – obejmująca wieś Czarna Wieś Kościelna;
 • Jezierzysk – obejmujący wsie: Jezierzysk i Osierodek;
 • Karczmisko – obejmujące wieś Karczmisko;
 • Klimki – obejmujące wsie: Klimki i Dworzysk;
 • Kosmaty Borek – obejmujący wieś Kosmaty Borek;
 • Łapczyn – obejmujący wieś Łapczyn;
 • Machnacz – obejmujący wieś Machnacz;
 • Niemczyn – obejmujący wsie: Niemczyn i Podniemczyn;
 • Ogóły – obejmujące wsie: Ogóły i Burczak;
 • Oleszkowo – obejmujące wsie: Oleszkowo, Chmielnik i Lacka Buda;
 • Ruda Rzeczka – obejmująca wsie: Ruda Rzeczka, Złotoria i Krzyżyki;
 • Wólka Ratowiecka – obejmująca wsie: Wólka Ratowiecka, Ratowiec i Podratowiec;
 • Zamczysk – obejmujący wsie: Zamczysk i Podzamczysk;
 • Zdroje – obejmujące wieś Zdroje;
 • Złota Wieś – obejmująca wieś Złota Wieś.

W sołectwach Gminy Czarna Białostocka, w obecnej kadencji funkcje sołtysów pełnią:

Lp.

Sołectwo:

Data wyboru:

Wybrani Sołtysi:

1

 

Brzozówka Koronna

 

1) 25.04.2019

Jan Sokołowski (do dnia 07.06.2021)

2) 20.07.2021

Agnieszka Sokołowska

2

Brzozówka Ziemiańska

25.04.2019

Anna Szkiłądź

3

Czarna Wieś Kościelna

07.04.2019

Adrian Zubielik

4

Jezierzysk

24.04.2019

Witold Siedlecki

5

 

Karczmisko

 

1) 23.04.2019

Barbara Kozłowska (do dnia 31.10.2021)

2) 07.12.2021

Sławomir Matejczyk

6

Klimki

1) 05.04.2019

1) nie dokonano wyboru (brak kandydatów)                                     

2) 22.05.2019

2) nie dokonano wyboru (brak kandydatów)

3) 23.08.2020

Beata Ryżewska

7

Kosmaty Borek

1) 09.05.2019

1) nie dokonano wyboru (brak kandydatów)                                                

2) 23.05.2019

2) nie dokonano wyboru (brak kandydatów)

3) 23.08.2020

3) wyborów nie przeprowadzono ze względu na nieobecność mieszkańców

 

4) 21.07.2021

Robert Raczko

8

Łapczyn

26.04.2019

Marek Święcicki

9

Machnacz

09.04.2019

Marianna Radulska

10

Niemczyn

08.05.2019

Ewa Kumpiak

11

Ogóły

07.04.2019

Joanna Wilczewska

12

Oleszkowo

12.04.2019

Magdalena Matejczyk - Miastkowska

13

Ruda Rzeczka

06.05.2019

Joanna Wilczewska - Kamińska

14

Wólka Ratowiecka

10.04.2019

Anna Kropielnicka

15

Zamczysk

06.04.2019

Agnieszka Hryniewicka

16

Zdroje

07.05.2019

Karolina Stupak

17

Złota Wieś

11.04.2019

Jan Woroniecki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz

Data wytworzenia: 2020-09-01

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2021-12-08

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2020-09-01