Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

Jako źródła prawa powszechnie obowiązującego Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej kwalifikuje akty prawa miejscowego. Są to akty prawne o ograniczonym przestrzennie zasięgu obowiązywania: obowiązują one bowiem w granicach lokalnej właściwości organów stanowiących. Celem lokalnej regulacji prawnej o powszechnej mocy obowiązywania jest dostosowanie prawa do szczególnych i zmiennych uwarunkowań lokalnych, co daje możliwość wyższego stopnia trafności regulacji i szybszego działania.

Stanowienie aktów prawa miejscowego przez gminę określają art. 40, art. 41 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), tj.:

  • na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy;
  • na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

 1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

 2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,

 3) zasad zarządu mieniem gminy,

 4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

  • w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy te mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach;
  • akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały;
  • w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523).

Uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej i Zarządzenia Burmistrza Czarnej Białostockiej, publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna Białostocka https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2018-06-14

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2018-06-15

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2018-06-15